dijous, 24 de febrer de 2011

Costes tomba la modificació del POUM de Tossa per no resoldre els requeriments

El Ministeri assegura que "no pot informar favorablement" per no haver rectificat els punts del primer informe de l'abril

La Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha emès un informe desfavorable per segona vegada de la modificació del POUM de Tossa de Mar, aprovat provisionalment en un ple del passat mes d'octubre, per no resoldre els diferents requeriments que ja va fer en un informe anterior. "Aquesta Direcció General no pot informar favorablement la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en sòl urbà i urbanitzable per l'adaptació de l'ordenació a les determinacions de l'estudi d'inundabilitat de Riera de Tossa, en no subsanar-se l'exigit en els apartats 4, 5 i 6 de l'informe del 30-04-2010", es pot llegir en l'informe de Costes, que també troba alguns "errors gràfics" en un altre apartat.

Concretament, en els requeriments, Costes al·legava, en l'apartat 4, que l'Ajuntament havia de recollir les disposicions de la Llei de Costes a la zona de la Mar Menuda "per les limitacions de la propietat sobre els terrenys annexos a la ribera del mar per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre". En l'apartat 5, es requeria al consistori que en el Pla Urbanístic Codolar-Roqueta calia fer constar la disposició de la Llei de Costes sobre la zona de servei de protecció i de trànsit. I finalment, en l'apartat 6 el requeriment de Costes era molt similar, ja que calia fer constar "explícitament a la documentació" l'establert per a les edificacions existents a la zona de servei de protecció.
A més, en relació a l'ordenació del front marítim "es considera inviable" la proposta del consistori en el tram 2 perquè "s'observen certs errors i imprecisions" en la documentació gràfica. S'afegeix, a més, que la longitud de les façanes proposades en aquest tram incompleix la disposició transitòria tercera de la Llei de Costes. Així, Costes recorda que en els trams 1 i 3 es compleixen tots els requísits demanats, però en el 2 no.

Cal recordar que l'Ajuntament de Tossa va engegar la modificació del POUM, aprovat el 2006 per l'anterior govern municipal, per tal d'introduir un estudi d'inundabilitat. A partir d'ara, el govern haurà de tornar a refer tots els punts marcats per Costes en l'informe i tornar a enviar "l'expedient corregit, completat i diligenciat", -i prèviament a la seva aprovació definitiva- al Ministeri.

Segons el PSC, aquest informe desfavorable "és un dur revés per les expectatives i compromisos electorals de CiU, que havia promès que en aquesta legislatura modificaria el planejament vigent", ja que els socialistes creuen que el govern no tindrà temps d'aprovar la modificació aquest mandat. A més, confien "que una nova majoria municipal permeti definir un planejament definitiu i estable que es faci pensant en els veïns de Tossa, el patrimoni monumental i paisatgístic i el progrés, enfront del model ranci i egoïsta de CiU, que sacrifica l'interès general perquè uns pocs es facin la seva requalificació".

*El PSC creu que és "un dur revés per CiU" i que no hi ha temps d'aprovar la modificació aquest mandat.