dilluns, 10 de novembre del 2008

Agenda 21

L’Agenda 21 és un procés on treballen conjuntament les autoritats locals i sectors locals per proposar i executar actuacions per així assolir un desenvolupament social i econòmic respectuós amb l’entorn.

L’objectiu principal de l’Agenda 21 és assolir el desenvolupament sostenible en un determinat lloc, és a dir, aconseguir:

  • Desenvolupament econòmic: Optimitzar la gestió i la utilització dels recursos.
  • Desenvolupament ambiental: Ordenar eficientment el territori i les activitats que s’hi desenvolupen.
  • Equitat social: Distribuir equitativament els recursos, béns, serveis i oportunitats entre la població.

Es tracta d'una estratègia que permetrà al Tossa assolir un model de desenvolupament sostenible a nivell municipal. L'Agenda 21 definirà els problemes de Tossa i plantejarà actuacions concretes per a solucionar-los.

L'empresa encarregada d'aquest projecte és Lavola. Segons el que diu la seva plana web, el projecte tindrà en comte l'ordenació del territori com a eix vertebrador del desenvolupament sostenible, i recollirà l'ideari i plantejament programàtic del programa d'ajut de la Diputació de Girona a la redacció dels Plans d'Acció local per la Sostenibilitat (PALS).

Segons van explicar a la presentació, Lloret i Tossa faran conjuntament les seves Agendes 21 perquè el que es pretén és una reflexió territorial amb caràcter supramunicipal. Encara que cada municipi en tindrà la seva es faran de manera coordinada.

En aquest projecte s'hi distingeixen 4 fases:
  • Una fase prèvia on es fa un recull d'informació preliminar.
  • 1ª fase: Memòria descriptiva, on es fa el recull i l'anàlisi de les dades.
  • 2ª fase: Memòria i diagnosi.
  • 3ª fase: Elaboració del PALS

Tot això, es va iniciar el Setembre passat, està previst d'acabar-ho al Novembre del 2009.