dijous, 23 d’octubre de 2008

Tossa i la Xarxa Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa d’espais naturals protegits a escala europea, per tal de conservar tant espècies com hàbitats naturals i seminaturals, mitjançant una gestió compatible amb l’aprofitament dels recursos. És la iniciativa política europea més important de conservació de la natura.

L'objectiu de la Xarxa Natura 2000 és de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE.

El territori de la UE és dividit en 6 regions biogeogràfiques: la macaronèsica, la mediterrània , l’atlàntica, l’alpina, la continental i la boreal.
*Regions biogeogràfiques d'Europa

Els objectius s’han d’aplicar per a cada regió biogeogràfica i, dins de cada una d’aquestes, per a tots els hàbitats i les espècies que hi són presents.

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:
• Les zones especials de conservació (ZEC)
• Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver estat designat com una ZEC o com una ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada.

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats.
Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats.

Les ZEPA són designades pels estats membres segons la Directiva de les aus.
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur,
passen a formar part de Natura 2000 automàticament.

El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. Aquesta aprovació implicà la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recull les ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat.

Els espais catalans que formen part de la xarxa europea Natura 2000 ocupen un total d’1.040.155 ha, de les quals 957.051 són terrestres (29,8% del territori català) i 83.104 marines.

*Xarxa Natura 2000 a Catalunya

El Massís de Cadiretes, forma part també de la xarxa natura 2000. Aquesta, té una superfície total de 9.223,3ha de les quals 7.765,9ha és superfície terrestre i 1.457,4ha és superfície marina.
D’aquestes 9.223,3ha, pertanyen a Tossa 2.610,6. Això és un 67,7% de la superfície del municipi i un 28% de la superficie de l'espai protegit.

*Natura 2000 a Tossa

Dins d’aquest espai hi trobem diferents hàbitats, així com diverses espècies animals incloses a la “Llista de les espècies de la Directiva d'hàbitats presents en els Llocs d'Importància Comunitària (LIC)” i espècies d’aus de la “Llista de les aus de la Directiva d'aus presents en les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)”

Els hàbitats de la Directiva Hàbitats presents en el massís són:

Alguers de posidonia
Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp) endèmiques
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Castanyedes
Suredes
Alzinars i carrascars
Pinedes mediterrànies

Les espècies de la Directiva Hàbitats presents en el massís són:

amfibis i rèptils
Mauremys leprosa, Tortuga de rierol

mamífers
Miniopterus schreibersii, Rat penat de cova
Myotis blythii, Rat penat orellut mitjà
Myotis capaccinii, Rat penat de peus grans
Tursiops truncatus, Dofí mular
Rhinolophus euryale, Rat penat mediterrani de ferradura
Myotis myotis, Rat penat orellut gran
Rhinolophus hipposideros, Rat penat petit de ferradura

Les espècies de la Directiva d’Aus presents al massís són:

Anthus campestris, Trobat
Bubo bubo, Duc
Caprimulgus europaeus, Enganyapastors
Falco peregrinus, Falcó
Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Corb marí emplomallat
Sylvia undata, Tallareta cuallarga

1 comentari:

Anònim ha dit...

ets un jugon!!!