divendres, 5 de setembre de 2008

Tossa i el PEIN

El PEIN, és el Pla d'Espais d'Interès Natural. Aquest té per objecte la delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació els quals cal assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics paisatgístics culturals, didàctics i recreatius que posseeixen (decret d’aprovació del PEIN (328/1992, de 14 de desembre). Aquest vol delimitar els espais de més interès de Catalunya i establir la protecció bàsica.Que un espai sigui PEIN implica:
  1. Categoria de sòl no urbanitzable: Si un ajuntament vol edificar no pot ja que un PEIN és un pla Sectorial (gerarquicament superior a un Pla urbanistic).
  2. Avaluació d'impacte ambiental: HI ha activitats com Piscifactories, telefèrics etc. que si es duen a terme fora de un PEIN no necesiten una AIA, i a dins el PEIN si.
  3. Prohibició de circulació motoritzada fora de vies (superada per la Llei del 95 d'accés al Medi Natural)
  4. La fiança de restauració d'activitats extractives és el doble (50% del cost de restauració)
  5. Impost de transmissions Patrimonials (No han de pagar un 95% de l'impost)
  6. Segons el PEIN hi ha determinades sp. protegides
Es pot afegir que tot i les proteccions l'estat prediu que les activitats d'interès public és poden realitzar a qualsevol espai (ex: línies elèctriques, MAT...) Legalment els espais EIN tindran prioritat a l'arribada d'ajuts comunitaris.


Actualment 2.596,81 ha (Aprox) del terme municipal de tossa de mar es troben dins de l’àmbit del PEIN del Massís de cadiretes.El principal motiu de la inclusió d’aquest espai en el PEIN és que aquest espai presenta l'interès de mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de grans valors paisatgístics i naturals, en un bon estat de conservació. Destaca la singularitat geològica i paisatgística d'algunes formacions característiques del massís (blocs granítics...).
La notable presència d'elements extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) en aquest massís plenament mediterrani li donen un remarcable interès com a centre relictual d'espècies d'afinitats atlàntiques. Cal remarcar també la presència de diverses espècies de la flora endèmiques i rares a Catalunya.
La línia litoral presenta un notable interès amb biocenosis marines característiques dels trams de costa rocosa alta fortament batuda i d'aigües fondes i netes; destaca el fons de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària ben diferenciats d'altres espais marins.


Properament més sobre l'EIN del Massís de Cadiretes.

1 comentari:

sempre fidelis ha dit...

Hola,


moltes felicitats pel blog, molt interessant i educatiu.


Molta sort.